Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước

0 nhận xét
Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước

Bội chi ngân sách nhà nước là số chênh lệch giữa chi lớn hơn thu.
(Nguồn thu của nhà nước chủ yếu là thuế, và nguồn chi thì bao gồm các lĩnh vực như phúc lợi xã hội, quốc phòng, cơ sở hạ tầng đường, trường học, bệnh xa ...)Có 2 nhóm nguyên nhân cơ bản gây ra bội chi bội chi ngân sách nhà nước:

- Nhóm nguyên nhân thứ nhất là tác động của chu kỳ kinh doanh. Khủng hoảng làm chothu nhập của Nhà nước co lại, nhưng nhu cầu chi lại tăng lên, để giải quyết những khókhăn mới về kinh tế và xã hội. Điều đó làm cho mức bội chi bội chi ngân sách nhà nước tăng lên. ở giai đoạnkinh tế phồn thịnh, thu của Nhà nước sẽ tăng lên, trong khi chi không phải tăng tươngứng. Điều đó làm giảm mức bội chi bội chi ngân sách nhà nước. Mức bội chi do tác động của chu kỳ kinhdoanh gây ra được gọi là bội chi chu kỳ.

- Nhóm nguyên nhân thứ hai là tác động của chính sách cơ cấu thu chi của Nhà nước.Khi Nhà nước thực hiện chính sách đẩy mạnh đầu tư, kích thích tiêu dùng sẽ làm tăngmức bội chi bội chi ngân sách nhà nước. Ngược lại, thực hiện chính sách giảm đầu tư và tiêu dùng của Nhànước thì mức bội chi bội chi ngân sách nhà nước sẽ giảm bớt. Mức bội chi do tác động của chính sách cơ cấuthu chi gây ra được gọi là bội chi cơ cấu.Trong điều kiện bình thường (không có chiến tranh, không có thiên tai lớn,...), tổng hợpcủa bội chi chu kỳ và bội chi cơ cấu sẽ là bội chi bội chi ngân sách nhà nước.

Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước by st

No comments: