Thế nào là danh từ

0 nhận xét
Thế nào là danh từ - the nao danh tu

1. Định nghĩa danh từ

Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

2. Phân loại danh từ

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

Danh từ cụ thể (concrete nouns): man, river, Peter, Daisy… (con người, dòng sông, Peter (tên người)

Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness, beauty, health… (hạnh phúc, tuyệt vời, sức khỏe ...)

Danh từ cụ thể còn có thể được chia thành:

+ Danh từ chung : cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái máy tính ...
+ Danh từ riêng: bao gồm tên người như Hồ Chí Minh, Quang Trung, ... tên địa phương, như: Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng ...Thế nào là danh từ - the nao danh tu

No comments: