Làm thế nào để thay đổi tên hiển thị trên facebook

0 nhận xét
Làm thế nào để thay đổi tên hiển thị trên facebook

Bạn có muốn thay đổi tên hiển thị hiện có trên tài khoản Facebook của bạn? May mắn thay, Facebook không có tùy chọn để thay đổi tên hiển thị.

Thay đổi tên hiển thị của tài khoản Facebook

1. Chuyển đến Facebook.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó, vào mục Account > Account Settings option (Tài khoản> Cài đặt Tài khoản tùy chọn) ở phần trên bên phải. Cái này sẽ mở trang Cài đặt Tài khoản


2. Sau đó bấm vào nút Account settings ('Chỉnh sửa') bên cạnh tên hiển thị của bạn ở đầu trang. Sau đó nhập tên va họ của bạn First = Họ; Middle = chữ lót; Last = tên để hiển thị trên hồ sơ cá nhân Facebook.3. Sau khi bạn thay đổi các chi tiết Tên của bạn, Nhấp vào nút Save changes (Lưu Thay đổi) để gửi thông tin mới.

Lưu ý - tên của bạn sẽ không thay đổi ngay lập tức. Nó sẽ mất tối đa 24 giờ (hoặc 48hrs) thì nó mới xuất hiện trong tài khoản Facebook của bạn.

No comments: